REGULAMIN

Tu Słupsk (dalej "Platforma")

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Platformy.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Platforma. Każdy Użytkownik i potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

3. Użytkownik publikuje na Platformie wszelkie treści i Materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.

§ 2. Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument.

2. Platforma - strona internetowa dostępna pod adresem tuslupsk.pl oraz aplikacja mobilna "" dostępna w sklepach Google Play oraz App Store, której właścicielem jest Sulfur Stack Sp. z o.o.., ul. Sandomierska 2, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Administrator - Sulfur Stack Sp. z o.o., ul. Sandomierska 2, 39-400 Tarnobrzeg. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Platformy, w tym za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

4. Usługa - usługi w Platformie (np. Wyszukiwarka, Okazje, Ogłoszenia, Kalendarium, Konto, Komentarze, Opinie, Pytania i inne) świadczone są przez Administratora. Korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie w oparciu o Regulamin i w sposób z nim zgodny.

5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej założy Konto w Platformie. Poprzez zalogowanie się na Konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Platformę. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie posiadające zgodę opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Platformy.

6. Materiały - wszelkie teksty, artykuły, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Użytkownika w Platformie.

7. Opinie - miejsce w Platformie przeznaczone do wyrażania opinii przez Użytkowników.

8. Komentarze (posty) - treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego w Platformie. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych w Platformie treści bądź opinii innych Użytkowników.

9. Profil - miejsce w Platformie, gdzie opublikowane są informacje na temat danego Użytkownika oraz treści, które dodał w Platformie.

10. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Platformie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Platformie.

11. Pytania - zapytania użytkowników dodawane na Platformie w celu uzyskania odpowiedzi na szukany problem.

12. Wyszukiwarka - narzędzie pozwalające znalezienie szukanych informacji po wpisaniu odpowiedniego zapytania.

§ 3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Platformy

1. Uczestnictwo w Platformie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

3. Baza Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Platformy. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Platformy oraz do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 4. Zasady ogólne

1. Użytkownikowi niedozwolone jest:

 • - używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
 • - obrażanie i pomawianie innych osób lub firm
 • - umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
 • - łamanie ogólnie przyjętych zasad etyki,
 • - wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
 • - promowanie innych stron internetowych, chyba że Administrator uzna je za wartościowe dla Użytkowników

2. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Platformie, a w szczególności do zdjęć i filmów.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług Platformy.

4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Platformy.

5. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe lub usunięte.

6. Administrator Platformy może usunąć Materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

7. Publikując Materiały, treści i dane osobowe użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.

§ 5. Usługa Konta

1. Uczestnikami Platformy są jego Użytkownicy.

2. Uczestnikiem Platformy może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Platformie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. W celu założenia Konta oraz korzystania z Platformy niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki e-mail.

4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Platformie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.

6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • a)zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Platformy,
 • c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
 • d) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,
 • e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Platformy,

7. Jedna osoba może mieć maksymalnie 1 Konto w Platformie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

8. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo) lub usunięte.

9. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją Platformy. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.

10. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.

11. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

12. Udostępniając zdjęcie/film itp. w Platformie, Użytkownik oświadcza, iż:

 • a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Platformy oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

15. Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi:

 • a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,
 • b) Użytkownik rozpowszechnia treści pornograficzne,
 • c) Użytkownik uprawia działalność komercyjną, reklamową, promocyjną,
 • d) Użytkownik rozsyła spam i nie zamówioną informację handlową,
 • e) Użytkownik podejmuje jakiekolwiek działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich,
 • f) Użytkownik publikuje na łamach Platformy treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),
 • g) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,

§ 6. Dodawanie treści (komentarzy, postów, ogłoszeń).

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

2. Umieszczenie treści przez Użytkownika następuje przy użyciu formularza. Warunkiem zamieszczenia jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza, zaakceptowanie regulaminu oraz przepisanie kodu z obrazka, jeśli dla danej treści takowy obowiązuje.

3. Treść dodana do konkretnego artykułu powinien dotyczyć tego artykułu.

4. Administrator nie sprawdza treści pod kątem ich bezprawnego charakteru lub bezprawnego charakteru związanej z nimi działalności.

5.Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści, które:

 • - zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.)
 • - propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.)
 • - propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.)
 • - obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 212 Kodeksu karnego)
 • - obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego)
 • - zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego )
 • - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.)
 • - zawierają dane osobowe osób postronnych.

6. Administrator nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich treści.

§ 7. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Platformy wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

3. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach Materiałów.

4. Administrator ma obowiązek udostępnić podane przez Użytkownika dane osobowe (w tym w szczególności IP komputerów, z których się logował lub przesyłał teksty) na żądanie uprawnionych organów (sądu, prokuratury, policji).

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

6. W przypadku Usługi Ogłoszenia szczegółowe zasady uwzględnia regulamin dodawania ogłoszeń.

§ 8. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Platformy wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Platformy lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Platformy po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika

3. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.